זכויות נשים בהיריון


זכויות לנשים בהיריון

עובדת בהיריון אשר בעלת ותק של 6 חודשי עבודה מעלה, מוגנת מפיטורים ומשינוי תנאי העסקתה על ידי חוק עבודת נשים תשי"ד 1954. חוק זה משמש כ"קיר מגן" לעובדת כנגד מעסיק אשר מעוניין לפטרה, ומחייב לפנות לממונה לחוק עבודת נשים שבמשרד הכלכלה בטרם יבוצע הליך פיטורים/שינוי תנאי העסקה. מעסיק אשר יפעל בניגוד להוראות החוק הנ"ל עלול להסתכן בתביעה של העובדת כנגדו בגין אובדן תנאי השתכרות לכל חודשי ההיריון, בגין החודשים בהם העובדת זכאית לדמי ביטוח לאומי, ואף בפיצוי בעבור 3 חודשים לאחר הלידה.

משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים רבים, הן בבתי הדין לעבודה, והן מול משרד הכלכלה, בהליכי פיטורים ושינוי תנאי העסקה לעובדות בהיריון.

יובהר חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון, בין אם היא קבועה, ארעית, או זמנית, וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

בעניין זה, אציין כי איסור הפיטורים נוגע גם לאי חידוש חוזה לתקופה קצובה (על פי החריגים בחוק).

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה, הוא יוכל לפטרה במידה שהסיבה האמיתית לפיטורים לא נובעת מההיריון, שכן, פיטורי אישה מחמת הריונה מהווים אפליה אסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

כן חל איסור פגיעה בהיקף מישרה ובהכנסה של עובדת בהריון, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

יצוין כי ניתן יהיה לפגוע בהיקף המשרה אם העובדת יזמה בקשה זו בשל מצבה הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא;

כן ניתן יהיה לפגוע בהכנסה אם מכוח דין או הסכם קיבוצי, או אם מדובר ברכיב שכר המשולם לעובדת בהתאם לתפוקת עבודתה ובלבד שהפגיעה בתפוקת העבודה לא נגרמה מסיבה התלויה במעסיק.

חשוב להוסיף כי פגיעה בהיקף משרה ובהכנסה של עובדת בהריון, שמועסקת פחות מחצי שנה, עלולה להוות אפליה מחמת הורות ועומדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכרה, לשם פיקוח רפואי במהלך תקופת ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הנעשים ע"י רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד, או עפ"י הפנייתה.

  • אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – רשאית להיעדר 40 שעות במהלך חודשי ההיריון.
  • אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – רשאית להיעדר 20 שעות במהלך חודשי ההיריון.

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק עבודת נשים) קובע במפורש בסעיף 6(א) ובסעיף 8 לחוק כי מעביד לא יעביד עובדת שקרובה ללדת ויצאה לחופשת לידה. דרישתה של החברה להעסקת עובדת במהלך חופשת לידתה הינה בניגוד לחוק עבודת נשים.

תקופת חופשת הלידה נועדה לטיפול ברך הנולד ולמתן חופשה לאישה היולדת. מעסיק אינו יכול לכפות על עובדת בחופשת לידה לעבוד הן מהבית והן ממקום העבודה, לא למשך יום עבודה מלא ואף לא לשעה אחת. על המעסיק לדעת כי תקופת חופשת הלידה מיועדת להתנתקות מלאה בין העובדת למקום העבודה. האיסור להעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה הינו מוחלט וכל חריגה של המעביד מאיסור זה תגרור סנקציה אזרחית חריפה.

על פי סעיף 2(א)(2) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מעביד אינו יכול לפגוע בתנאי העבודה של עובדת בשל הורותה.

על פי ההלכה, לא ניתן לפטר עובדת בתום חופשת הלידה. המטרה בחיוב החזרת עובדת אחרי חופשת לידה לעבודה בפועל אצל מעבידה היא על מנת לתת לעובדת סיכוי טוב להשתלב שוב בעבודה, למרות הנתק שהיה בינה לבין העבודה בתקופת הלידה ולאחריה.

לו חפצה חברה שלא להשיב את עובדת בתום חופשת הלידה, עליה להגיש בקשה להיתר פיטורים מהתמ"ת. במידה ולא תעשה כן, עליה להחזיר את העובדת לעבודה בפועל בתום חופשת הלידה. צלצלו אל משרד עו"ד אורן טל  036056666

זכויות נשים בהיריון מוכרות בדין הישראלי במספר חוקים. המוכר שבהם, אוסר על מעסיקים לפטר עובדות בהריון אשר טרם יצאו לחופשת לידה, אם אלה עבדו באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים לפני כן, למעט במקרים בהם ניתן היתר מיוחד על ידי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. במקרה שבו עובדת בהיריון לא צברה ותק של שישה חודשים, אמנם אין איסור פיטורים, אך גם כאן, מעסיק אשר יפטר את העובדת עלול להיחשב כמי שהפלה את העובדת מחמת הריונה, ואף הוא חשוף לתביעה אזרחית בבית הדין לעבודה.

זכויות נשים בהריון – מה הזכויות שלי?

נשים יכולות להיעדר במהלך חודשי ההריון שלהן עם אישור מהרופא המודיע כי מצבן מחייב זאת, לשם פיקוח, ולצורך בדיקה רפואית שגרתית הנעשית על ידי הרופאים המטפלים. העובדות יוכלו לקבל תשלום דמי מחלה עם ימים אלה.

זכויות נשים בהריון נקבעות במסגרת חוק עבודת נשים. חוק זה מחייב, בין היתר, עובדת הריונית להודיע למעסיקה על הריונה במהלך החודש החמישי להריונה – אך לא לפני כן, מכמה סיבות. למשל, כדי שלא יפטר אותה בשלב מוקדם, כדי שלא יעסיק אותה בשעות נוספות וכדי שיאפשר לה מנוחה שבועית. כמובן שלכך יש חריג, שכן אם ההריונית עובדת בעבודה מול חומרים מסוכנים, עבודה המצריכה עמידה ממושכת או עבודה פיזית – עליה לספר על הריונה למעסיק כבר מתחילת ההריון. במקרים מסוימים ניתן להעסיק בשעות הלילה עובדת בהריון, או בשעות נוספות או בשעת המנוחה השבועית, אבל על העובדת להגיש אישור רפואי ואישור בכתב מטעמה.

עוד על זכויות נשים בהיריון

הודעה על הארכת חופשת הלידה תימסר על ידי העובדת למעסיק בכתב.

עובדת שבחרה לפצל את חופשת הלידה שלה עקב אשפוז של פחות מ-3 שבועות מחויבת להודיע למעסיק שלה ארבעה ימים לפחות לפני המועד בו היא מעוניינת לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר שמתאפשר לה. עובדת שפיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של יותר משלושה שבועות מחויבת להודיע למעסיק שלה שמונה ימים לפחות לפי המועד בו היא מעוניינת לשוב לעבודה, או בהקדם האפשרי המתאפשר לה. זכויות נשים בהריון הינו נושא רציני וחשוב בדיני העבודה בישראל, ועל העובדת ההריונית לפעול כדין על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לה.

מותר לפטר אישה בהריון?

קיים איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון, ואף ישנו איסור לפטר אותה במהלך 60 הימים מתום חופשת הלידה שלה. כאמור, גם פגיעה בתנאים או פיטורי עובדת בהיריון בעלת ותק של פחות משישה חודשים, מעורר חשד לאפליה ועלול להרים פיצוי כספי. משרדנו בעל ותק רב בתחום ומנהל תיקים רבים בנושאים אלו. זכויות נשים בהיריון הן מהותיות וחשובות בדיני העבודה בישראל, ואם את מרגישה שזכויותיך נפגעו את מוזמנת לפנות לאורן טל – עורך דין לענייני עבודה, שישמח לעמוד לשירותך ולהעניק לך ייעוץ מקצועי. צלצלו 036056666

זכויות לנשים בהיריון

זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים נוספים

עורך דין הטרדה מינית

עורך דין הטרדה מינית אורן טל הטרדה מינית במקום העבודה יוצרת מצב מורכב ורגיש לכל המעורבים. כשאדם מתלונן על הטרדה...
המשך קריאה

ליווי וייצוג עובדים

משרדינו מייצג עובדים רבים במשק הישראלי, ומתמחה היטב בזכויות הסקטור הפרטי והציבורי. המשרד בקיא בכלל זכויות העובדים המגיעים מהענפים השונים...
המשך קריאה

ייצוג בהליכי שימוע

משרדינו מייצג עובדים ומעסיקים בהליכי שימוע לפני פיטורים ו/או לפני שינויי תנאי העסקה. המשרד מלווה את העובד או את המעסיק,...
המשך קריאה

ליווי בהליכים קיבוציים

משרדנו מלווה עובדים ומעסיקים בהליכים קיבוציים, לרבות במשא ומתן קיבוצי. על חברות רבות במשק הישראלי חלים הסכמים קיבוציים, כלליים, ענפיים...
המשך קריאה

ליווי וייצוג מעסיקים

משרדינו מייצג ומלווה מעסיקים רבים ומעניק להם ייעוץ שוטף יומיומי בדיני העבודה ובזכויות עובדיהם (ריטיינר). המשרד זמין לקריאות פתע ולחוות...
המשך קריאה

זכויות נשים בעבודה

בעולם העבודה קיימת הגנה רחבה לנשים עובדות. סוגיות נפוצות הקשורות לעובדות הינן, בין היתר, היריון וטיפולי פוריות, הטרדה מינית בעבודה,...
המשך קריאה
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

זקוקים לייעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם